ПРОФЕСИИ

Частен транспортен колеж е лицензирано учебно заведение за професионално обучение по три професии от Списъка на професиите, разработван от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката (Сертификат РД14-108/05.07.2004):

  • Професия 840050 Летец-пилот;
  • Професия 525090 Авиационен техник;
  • Професия 345020 Фирмен мениджър (авиационен мениджмънт);

Професионалното обучение по професии се провежда по учебни планове и програми, утвърдени от Министъра на образованието и разработвани по Държавни образователни изисквания.

Обучението по професиите в колежа е двугодишно (4 семестъра) и по Закона за професионалното образование и обучение е организирано по Рамкова програма "Г" за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация след завършено средно образование. Половината от учебното натоварване е професионално практическо обучение.

Обучението завършва с държавни изпити (дипломна работа) и се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.


Прием
Необходимото минимално образователно ниво за всички специалности в колежа е завършено средно образование.

Приемът за обучение се извършва по документи до попълване на бройката обучаеми за годината.

Попълнените молби за кандидатстване се подават (желателно е лично) в канцеларията на колежа.

С кандидатите се провежда мотивационно интервю.

Необходими документи за записване:
- попълнена молба за кандидатстване;
- 4 бр. снимки за документи;
- диплома за завършено средно образование;
- медицинско свидетелство за кандидатстване в учебно заведение (за пилоти - свидетелство за авиомедицинска годност от КАМО)

Срокове за записване

Краен срок за подаване на документи за текущата година - до края на септември.

Учебната година за редовно обучение започва от началото на месец октомври и завършва с летните практически стажове.

За уеднаквяване нивото на подготовка на новоприетите обучаеми се организират незадължителни курсове по авиационен английски език, преди началото на учебната година (от 15 септември).